حقوق

این سایت متعلق به مجموعه النار بازار بوده و کلیه امتیازات مادی و معنوی آن منحصر به این مجموعه می باشد . هر گونه بهره برداری از مطالب و محتوای سایت تنها با اجازه کتبی امکان پذیر است .

مجموعه خود را در برابر اطلاعات مشتریان مسئول دانسته و با ایجاد زیر ساخت لازم ، بر خود وظیفه می داند تا از اطلاعاتی که در اختیار دارد به بهترین شکل محافظت نماید .